Former Deputy Commissioners

DC List
Sr. No. Name From Date To Date
1 Sh. Ranvir Singh 11/08/2017 06/09/2019
2 Sh. M. S. Chauhan 08/08/2016 31/05/2017
3 Sh. J.M. Rawat 01/04/2015 08/08/2016
4 Sh. Mohinder Paul Mahajan 13/05/2013 31/03/2015
5 Sh. M. S. Chauhan 02/06/2010 13/05/2013
6 Sh. Uday Narayan Khaware 22/12/2009 22/04/2010
7 Sh. M. S. Chauhan 14/08/2008 30/09/2009
8 Sh. S. S. Sehrawat 08/08/2005 13/08/2008
9 Sh. D. K. Saini 31/05/2002 05/08/2005
10 Smt. M. L. Saxena 06/09/1999 31/05/2002
11 Sh. B. M. Bhatnagar 01/04/1999 05/09/1999
12 Sh. J .D. Kalra 20/11/1995 31/03/1999
13 Dr. J. C. Handa 14/06/1995 20/11/1995
14 Sh. J. D. Kalra 01/07/1987 03/04/1988
15 Sh. R.P.Vashishtha 16/07/1981 30/06/1987